ekosystem definicja

Ekosystem – co to jest? Przykłady, definicja

Ekosystem to system składający się z organizmów żywych (rośliny, zwierzęta, grzyby i mikroorganizmy) oraz ich środowiska, w którym funkcjonują. W ramach ekosystemu występują wzajemne interakcje między organizmami, jak również między organizmami a ich otoczeniem.

Ekosystem – definicja

Słowo „ekosystem” wywodzi się z greckich słów „oikos”, co oznacza „dom” lub „mieszkanie”, oraz „systēmatikós”, co oznacza „zestawiony” lub „skomponowany”. Termin ten wprowadził w naukach ekologicznych w latach 30. XX wieku brytyjski ekolog Arthur Tansley. Zdefiniował on go jako „system organiczny, składający się z roślin, zwierząt i środowiska fizycznego, gdzie wszystkie te elementy są ze sobą powiązane i wpływają na siebie nawzajem”.

Ekosystem to część środowiska naturalnego, która stanowi funkcjonalną całość i charakteryzuje się ciągłą wymianą między biocenozą (częścią ożywioną) a biotopem (częścią nieożywioną). Biocenoza i biotop są uznawane za składniki ekosystemu, a popularnie określa się je jako elementy tworzące ekosystem.

Co to jest biocenoza?

Biocenoza to ogół populacji organizmów w danym środowisku, czyli biotopie. Biocenoza może być roślinna, zwierzęca lub mikroorganizmów. W biocenozie organizmy są powiązane ze sobą poprzez różne zależności, takie jak relacje pokarmowe. Usunięcie lub dodanie do biocenozy jednego organizmu, który nie pasuje do niej, może zakłócić równowagę i spowodować niekorzystne skutki dla całej biocenozy. Biocenoza może być naturalna (tak jak las) lub sztuczna (np. ogród). Aby utrzymać bioróżnorodność ekosystemów, należy dbać o zachowanie równowagi w biocenozach i unikać szkodliwych działań, które mogą ją zakłócać.

Biocenoza to zespół organizmów, czyli roślin, zwierząt i mikroorganizmów, które żyją w danym ekosystemie. Biocenoza jest zależna od swojego środowiska, czyli biotopu, który składa się z nieożywionych elementów, takich jak woda, powietrze, gleba, skały, światło i temperatura.

Co to jest biotop?

Biotop to część środowiska naturalnego, która składa się z elementów nieożywionych, takich jak gleba, woda, powietrze, światło słoneczne, klimat, krajobraz itp. Stwarza warunki życia dla organizmów żyjących w danym ekosystemie, ale nie jest on samodzielnie żywy, ponieważ nie posiada zdolności do przetwarzania energii ani rozwoju biologicznego. Biotop jest zwykle ściśle związany z biocenozą, czyli ogółem organizmów żyjących w danym środowisku, z którymi wchodzi w interakcje.

Co wchodzi w skład ekosystemu?

Rośliny w ekosystemie zależą od dostępności wody, składu gleby i nasłonecznienia, które są elementami biotopu. Zwierzęta natomiast są zależne od dostępności pożywienia, siedlisk i schronienia, które również są elementami biotopu. Mikroorganizmy, takie jak bakterie i grzyby, odgrywają również ważną rolę w ekosystemie, pomagając w rozkładzie materii organicznej i przetwarzaniu składników odżywczych.

Dlaczego zachowanie równowagi w ekosystemie jest ważne?

Zachowanie równowagi w ekosystemie jest bardzo ważne. Ekosystemy są skomplikowanymi sieciami wzajemnie powiązanych organizmów i środowiska, które zależą od siebie nawzajem. Jeśli jedna część ekosystemu zostanie zaburzona, może to spowodować negatywne skutki dla innych części ekosystemu.

Na przykład, rośliny są ważnym elementem wielu ekosystemów. Stanowią one podstawę łańcucha pokarmowego, a także wpływają na jakość gleby i wody. Gdy zostanie zachowana równowaga w populacjach roślin i zwierząt, ekosystem jest w stanie działać w sposób harmonijny i utrzymywać zdrowie na dłuższą metę.

Zaburzenie ekosystemu (na przykład przez wprowadzenie obcego gatunku lub przez degradację środowiska) może to prowadzić do drastycznych skutków. W tym wyginięcia gatunków, zniszczenia siedlisk, zmian w strukturze ekosystemu i niekontrolowanego wzrostu populacji niektórych gatunków.

Jeśli zabraknie drapieżników, to zwierzęta, które były ich ofiarą, będą się niekontrolowanie mnożyć. A to wszystko doprowadza do zaburzenia równowagi i zniszczenia ekosystemu.

Łańcuchy pokarmowe w ekosystemie

Łańcuch pokarmowy to sekwencja organizmów, w której każdy z nich żywi się organizmem niższego rzędu i stanowi pokarm dla organizmu wyższego rzędu. Łańcuchy te tworzą skomplikowane sieci pokarmowe w ekosystemach, gdzie każdy organizm pełni ważną rolę w utrzymaniu równowagi i funkcjonowaniu całego systemu.

Rośliny są podstawą łańcucha pokarmowego, ponieważ są zdolne do fotosyntezy i wytwarzają pokarm dla innych organizmów. W łańcuchu pokarmowym rośliny nazywa się je producentami, ponieważ produkują pokarm dla innych organizmów.

Następnie roślinożerne zwierzęta jedzą rośliny, a drapieżniki zjadają te zwierzęta. To tzw. konsumenci. Konsumenci to organizmy, które odżywiają się innymi organizmami, a nie są w stanie samodzielnie wytwarzać pożywienia. Zwykle żywią się roślinami lub innymi zwierzętami, a zaliczamy do nich między innymi różne gatunki owadów, ptaków, ryb, ale także ssaków. Konsumenci mogą być podzielone na trzy główne grupy. Pierwszego rzędu – żywią się roślinami, drugiego rzędu – jedzą pierwszorzędowych konsumentów, oraz trzeciego rzędu, których pokarm stanowią drapieżniki wyższego rzędu. W ten sposób powstaje hierarchia pokarmowa, która wpływa na funkcjonowanie całego ekosystemu.

W końcu, martwe organizmy są rozkładane przez reducentów. Reducenci w łańcuchu pokarmowym to organizmy, które żywią się martwymi organizmami i ich szczątkami. Głównymi przedstawicielami reducentów są bakterie i grzyby, które dokonują procesu rozkładu pozostałych substancji organicznych. Ten proces pozwala na uzyskanie przez organizmy reducentów odpowiedniej dawki pożywienia oraz zasila glebę w proste związki mineralne, niezbędne dla producentów do życia.

Ekosystem i mikroklimat

Ekosystem i mikroklimat są ze sobą ściśle powiązane. Mikroklimat to warunki atmosferyczne, które panują w małym obszarze, takim jak las, park, bagna czy nawet pojedyncze drzewo. Te warunki klimatyczne, takie jak temperatura, wilgotność, opady deszczu i wiatr, wpływają na rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy, które żyją w danym ekosystemie.

Na przykład, wilgotne i zacienione miejsca mają tendencję do bycia bardziej zróżnicowane biologicznie niż suche i nasłonecznione obszary. Wilgotne środowiska sprzyjają rozwojowi grzybów, mchu i porostów, które stanowią pożywienie dla małych bezkręgowców i owadów. Te zaś są pokarmem dla ptaków i płazów.

Zmiany w mikroklimacie, takie jak podniesienie temperatury lub zmniejszenie opadów deszczu, mogą wpłynąć na rośliny i zwierzęta, które żyją w danym ekosystemie. Mogą one wpłynąć na dostępność pożywienia i wody, a także na warunki siedliskowe, które mogą przyciągać lub odpędzać różne gatunki. Z tego powodu, zrozumienie związku między ekosystemem a mikroklimatem jest kluczowe dla ochrony ekosystemów i utrzymania ich zdrowia i zrównoważonego rozwoju.

Każdy element ekosystemu jest ważny

Każdy organizm, od najmniejszych mikroorganizmów po największe drapieżniki, ma wpływ na całe środowisko, w którym żyje. Usunięcie lub zmiana jednego elementu może prowadzić do nieoczekiwanych i czasem katastrofalnych skutków dla całego ekosystemu.

Pomyślmy co by się stało, gdybyśmy całkowicie pozbyli się komarów. Wizja świata bez uciążliwego bzyczenia i swędzących ukąszeń wydaje się nam kusząca. Wszak taki komar to tylko przeszkadza. Jednak gdyby zostały wyeliminowane, mogłoby to doprowadzić do zaburzeń w łańcuchu pokarmowym. Jest wiele ptaków, które żywią się komarami. Poza tym komary w niektórych rejonach Rosji i Kanady to zapylacze. Jak widać nawet najmniejsza ingerencja w naturalny ekosystem może powodować katastrofalny efekt domina. To dlatego tak ważne jest zachowanie równowagi ekologicznej w ekosystemie poprzez ochronę różnorodności biologicznej i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju.

Co wpływa na ekosystem?

 1. Zmiany klimatyczne. Wzrost temperatury, zmiany opadów deszczu, susze, huragany i inne ekstremalne zjawiska pogodowe mogą wpłynąć na ekosystem, zmieniając jego strukturę i funkcjonowanie.
 2. Działalność człowieka. Człowiek ma znaczny wpływ na ekosystemy poprzez rozwój przemysłu, urbanizację, wycinanie lasów, zanieczyszczanie powietrza i wody oraz rolnictwo. Te działania mogą prowadzić do zmniejszenia bioróżnorodności, degradacji gleby i wody oraz szkodzenia populacjom zwierząt i roślin.
 3. Zmiany w siedlisku. Zmiany takie jak wycinka drzew, erozja gleby i zmiany hydrologiczne, mogą wpłynąć na dostępność pożywienia, wody i schronienia dla organizmów żywych w ekosystemie.
 4. Wprowadzenie gatunków obcych. Wprowadzenie gatunków obcych do ekosystemu może zakłócić naturalną równowagę w ekosystemie. To z kolei może prowadzić do zmniejszenia bioróżnorodności lub nawet być zagrożeniem dla gatunków lokalnych.
 5. Wpływ cyklu życiowego. Cykl życiowy, takie jak sezonowe zmiany, migracje zwierząt i wzrost roślin, może wpłynąć na dostępność pożywienia i siedlisk w ekosystemie.
 6. Zanieczyszczenie środowiska. Zanieczyszczenie środowiska, takie jak emisje z fabryk i pojazdów, odpady przemysłowe i domowe, a także chemikalia rolnicze, może wpłynąć na jakość powietrza i wody, a w konsekwencji na zdrowie organizmów żywych.

Jak można chronić ekosystemy i ich bioróżnorodność?

Bioróżnorodność ekosystemów to bardzo ważny element zdrowia i równowagi środowiska naturalnego. Aby utrzymać bioróżnorodność ekosystemów, należy działać w sposób zrównoważony i chronić środowisko naturalne przed negatywnymi wpływami działalności człowieka. Oto kilka sposobów, które mogą pomóc w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów:

 1. Ochrona siedlisk przyrodniczych. Wiele zwierząt i roślin zależy od określonych siedlisk, takich jak lasy, mokradła czy łąki. Dlatego ważne jest, aby chronić te siedliska przed niszczeniem i degradacją.
 2. Zwalczanie inwazyjnych gatunków. Wprowadzenie do ekosystemu gatunków obcych może powodować zakłócenia równowagi w ekosystemie i zagrożenie dla gatunków lokalnych. Dlatego ważne jest, aby zwalczać inwazyjne gatunki i ograniczać ich rozprzestrzenianie.
 3. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Ludzka działalność, takie jak wycinanie lasów, nadmierne połowy ryb czy zanieczyszczanie wód, może powodować utratę bioróżnorodności. Dlatego ważne jest, aby wykorzystywać zasoby naturalne w sposób zrównoważony i chronić je przed nadmiernym eksploatowaniem.
 4. Ochrona gatunków zagrożonych. Ważne jest, aby chronić zagrożone gatunki przed wyginięciem poprzez ochronę ich siedlisk i prowadzenie programów ochrony gatunków.
 5. Edukacja i świadomość społeczna. Wiedza i świadomość społeczna na temat znaczenia bioróżnorodności i ekosystemów może pomóc w ich ochronie i zachowaniu. Dlatego ważne jest, aby prowadzić kampanie edukacyjne i zwiększać świadomość społeczną na temat ochrony środowiska.
 6. Zrównoważone rolnictwo. Praktyki rolnicze, takie jak zmniejszenie stosowania pestycydów i nawozów, rolnictwo ekologiczne, uprawa roślin chronionych i utrzymywanie roślinności przydrożnej, mogą pomóc w utrzymaniu różnorodności biologicznej.
 7. Ochrona wód i gleby. Dbałość o czystość wód i gleby, zwiększenie zasobów wody oraz ochrona naturalnych procesów glebowych, mogą pomóc w zachowaniu zdrowych i zróżnicowanych ekosystemów.
 8. Wspieranie dzikiej przyrody. Tworzenie siedlisk dla dzikiej przyrody, takich jak ogródki dzikiej przyrody i korytarze ekologiczne pomaga w zachowaniu różnorodności gatunków i dzikiej przyrody.
 9. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i walka ze zmianami klimatu pomaga w zachowaniu zdrowych i zróżnicowanych ekosystemów.
 10. Ograniczenie śladu węglowego.

Zobacz także:

Rośliny inwazyjne – szansa, czy zagrożenie?
Scroll to Top