ESG co to jest i jak wpływa na zarządzanie biznesem

ESG – co to jest i jak wpływa na zarządzanie biznesem?

Współczesny świat biznesu i inwestycji przeszedł ewolucję, która doprowadziła do wykształcenia się nowej, niezwykle istotnej koncepcji: ESG, czyli Environmental, Social, and Governance. To trójka liter, która znacząco wpłynęła na sposoby, w jakie oceniamy i zarządzamy działalnością przedsiębiorstw oraz inwestycjami.

Idea ESG jest o wiele bardziej złożona niż to, co możemy wskazać przy pomocy trzech słów, które ją definiują. To koncepcja, która zakłada, że sukces finansowy nie jest jedynym miernikiem wartości firmy, ale że przedsiębiorstwa powinny być oceniane i odpowiedzialne za swoje działania na wielu płaszczyznach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym dokładnie jest ESG, dlaczego stało się tak istotne, oraz jakie ma implikacje zarówno dla firm, jak i dla inwestorów. ESG to nie tylko trendy w biznesie, to rewolucja w myśleniu o długoterminowej zrównoważonej wartości.

Co to jest ESG?

ESG to koncepcja, która zakłada, że przedsiębiorstwa powinny troszczyć się o coś więcej niż tylko swoje interesy ekonomiczne. W biznesie ważne jest uwzględnianie wpływu na środowisko naturalne, społeczności lokalne i aspekty związane z etyką. Rosnąca świadomość inwestorów w tym zakresie spowodowała zapotrzebowanie na ocenę czynników pozafinansowych, pozwalającą zrozumieć, jak dane przedsiębiorstwo wpływa na środowisko, społeczeństwo oraz jakie ma praktyki związane z zarządzaniem korporacyjnym (ESG: E – środowiskowe, S – społeczne, G – zarządzanie korporacyjne).

Środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny czyli ESG

Environmental, Social, and Governance jest coraz bardziej istotne w biznesie i inwestycjach, ponieważ inwestorzy i konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na zrównoważoną działalność i społeczną odpowiedzialność firm. Firmy, które skutecznie zarządzają aspektami ESG, dążą do osiągnięcia sukcesu finansowego, przy jednoczesnym dbaniu o ludzi i planetę. Wiele firm publikuje coroczne raporty ESG, aby pokazać swoje zaangażowanie w te kwestie.

Obszary zainteresowania obejmują:

 1. Środowisko (Environmental). To odnosi się do wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Kwestie te obejmują ochronę przyrody, zmiany klimatu, gospodarowanie zasobami naturalnymi, emisje gazów cieplarnianych, zarządzanie odpadami i inne kwestie ekologiczne.
 2. Społeczństwo (Social). Odnosi się do wpływu firmy na społeczeństwo i relacje z interesariuszami, takimi jak pracownicy, klienci, dostawcy i lokalne społeczności. Kwestie społeczne obejmują kwestie związane z zatrudnieniem, etyką w biznesie, zarządzaniem łańcuchem dostaw, zaangażowaniem społecznym i odpowiedzialnością wobec konsumentów.
 3. Zarządzanie Korporacyjne (Governance). Ten aspekt ESG skupia się na strukturze i procesach zarządzania przedsiębiorstwem. Obejmuje kwestie związane z przejrzystością, uczciwością, odpowiedzialnością zarządu, aktywnością akcjonariuszy i zachowaniem etycznym w firmie.

Zobacz także czym jest:

ROP czyli rozszerzona odpowiedzialność producenta

Środowisko naturalne

Wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne to konsekwencje generowane przez jego działalność, procesy w łańcuchu dostaw lub produkty. Elementy związane z kwestiami ekologicznymi mogą obejmować:

 1. Emisje gazów cieplarnianych: Takie jak dwutlenek węgla czy metan, które powstają w trakcie prowadzenia działalności, a także w łańcuchach dostawczych.
 2. Użycie zasobów: Obejmuje wykorzystanie energii, wody i innych surowców naturalnych w ramach operacji firmy.
 3. Produkcja odpadów: W tym tworzywa sztuczne oraz inne materiały, które nie nadają się do recyklingu, jak również zarządzanie odpadami toksycznymi.
 4. Źródła energii: Obejmuje, między innymi, kwestie związane z używaniem paliw kopalnych, odnawialnych źródeł energii itp.
 5. Użytkowanie gruntów: Dotyczy sposobu, w jaki firma wykorzystuje obszary ziemi, na przykład pod budowę czy uprawy.
 6. Inne zagrożenia ekologiczne: Mogą to być wycieki ropy, prace związane z rekultywacją kopalń, deforestacja, zanieczyszczenie wód i inne podobne kwestie.
 7. Przeciwdziałanie marnowaniu: Przykładem jest podejście do minimalizowania marnotrawstwa, na przykład w obszarze żywności.

Firmy, które aktywnie zarządzają tymi kwestiami, dążą do ograniczenia negatywnego wpływu na planetę i przyczyniają się do bardziej zrównoważonej działalności gospodarczej.

Społeczeństwo

Oddziaływanie firmy na swoich interesariuszy, zarówno wewnątrz organizacji (jak pracownicy) jak i na zewnątrz (jak klienci), obejmuje różnorodne aspekty społeczne. Te czynniki społeczne zawierają:

 1. Warunki pracy, stosunki między pracownikami i przestrzeganie praw człowieka. Czyli jak firma traktuje swoich pracowników, zapewnia godziwe warunki pracy i szanuje podstawowe prawa pracownicze oraz prawa człowieka.
 2. Promowanie różnorodności i równości wśród pracowników. Polega na tworzeniu środowiska pracy, w którym niezależnie od płci, pochodzenia czy orientacji seksualnej, wszyscy pracownicy są traktowani równo.
 3. Inwestycje w kapitał ludzki: To obejmuje programy szkoleniowe i inicjatywy wolontariatu, które pomagają w rozwoju pracowników i zaangażowaniu społeczności lokalnych.
 4. Prawa człowieka i przeciwdziałanie wykorzystywaniu dzieci w łańcuchu dostawców. Firmy zobowiązują się do dbania o przestrzeganie praw człowieka w całym łańcuchu dostawców i do unikania pracy dzieci.
 5. Jakość produktów i ich bezpieczeństwo: Odnosi się to do zapewnienia, że produkty firmy są wysokiej jakości i bezpieczne dla użytkowników.
 6. Polityka informacyjna i odpowiedzialny marketing. Czyli jak firma komunikuje się z klientami i społeczeństwem, zapewniając rzetelne i etyczne praktyki informacyjne i reklamowe.
 7. Różnorodność w władzach firmy. Różnorodność w zarządzie i organach decyzyjnych firmy przyczynia się do bardziej zrównoważonego zarządzania.

Wszystkie te aspekty społeczne są kluczowe dla oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a także wpływają na sposób, w jaki firma jest postrzegana przez swoich interesariuszy oraz społeczeństwo. Działania w tych obszarach to integralna część podejścia ESG.

Ład korporacyjny

Systemy regulacyjne regulujące nadzór i raportowanie dotyczące zasad i praktyk w firmie. Wszystkie te elementy mogą obejmować:

 1. Etykę i zasady przeciwdziałania korupcji. Obejmuje to standardy etyczne oraz środki mające na celu zapobieganie korupcji.
 2. Strukturę i doświadczenie zarządu. Dotyczy składu zarządu oraz kompetencji i doświadczenia jego członków.
 3. Niezależność zarządu. Określa, na ile zarząd działa niezależnie od innych interesów lub wpływów.
 4. Wynagrodzenie zarządu i dyrektorów. To dotyczy polityki wynagradzania kierownictwa i dyrektorów firmy.
 5. Politykę wobec sygnalistów. Odnosi się do podejścia firmy do osób zgłaszających nieprawidłowości wewnętrzne.
 6. Zarządzanie ryzykiem ESG. To obejmuje działania zmierzające do minimalizowania ryzyka związanego z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i z zarządzaniem korporacyjnym wśród partnerów biznesowych i dostawców.
 7. Politykę informacyjną dotyczącą ESG. Chodzi o to, jak firma komunikuje się w kwestiach związanych z ESG z interesariuszami i społeczeństwem.
 8. Odpowiedzialną strategię podatkową. Obejmuje podejście firmy do płacenia podatków i przestrzeganie przepisów podatkowych.
 9. Respektowanie praw udziałowców. To dotyczy zapewnienia uczciwego traktowania i przestrzegania praw właścicieli akcji lub udziałów.

Te czynniki są nieodłączną częścią systemów regulacyjnych i są istotne dla oceny ogólnego zarządzania korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju firmy. Odpowiednie zarządzanie tymi aspektami pomaga budować zaufanie wśród inwestorów i interesariuszy oraz wpływa na wizerunek firmy.

ESG podsumowanie

Podsumowując, koncepcja ESG, czyli Environmental, Social, and Governance (Środowiskowe, Społeczne i Zarządzanie Korporacyjne), stanowi kluczowy filar współczesnego biznesu i inwestycji. Nie jest to jedynie modny trend, lecz rewolucyjna zmiana w sposobie postrzegania wartości przedsiębiorstw.

ESG podkreśla znaczenie długoterminowej zrównoważonej wartości nad krótkoterminowymi zyskami. Firmy, które aktywnie zarządzają swoim wpływem na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz stosują zasady odpowiedzialnego zarządzania korporacyjnego, są bardziej odporne na ryzyko, bardziej atrakcyjne dla inwestorów i bardziej cenione przez klientów.

Koncepcja ESG przypomina nam, że biznes to nie tylko generowanie zysku, ale także odpowiedzialność za planetę i ludzi. Jest to nie tylko kwestia moralności, ale także zdrowego rozsądku biznesowego. Firmy, które inwestują w ESG, tworzą trwałą wartość dla siebie, swoich interesariuszy i społeczeństwa jako całości. Dlatego też ESG nie jest jedynie kolejnym skrótem w języku biznesu, to kierunek, który nadaje sens i cel działalności gospodarczej w XXI wieku.

Scroll to Top