gospodarka cyrkularna

Gospodarka cyrkularna – co to jest i na czym polega

W obliczu rosnących wyzwań związanych z wyczerpywaniem zasobów naturalnych i zanieczyszczeniem środowiska, gospodarka cyrkularna staje się nie tylko koniecznością, ale i szansą na stworzenie zrównoważonego i efektywnego modelu gospodarczego. W tym artykule zgłębimy istotę gospodarki cyrkularnej, jej zalety dla środowiska i gospodarki, oraz konkretnych działań, które mogą przyczynić się do przejścia od linearnego do cyrkularnego podejścia w gospodarce światowej.

Co to jest gospodarka cyrkularna?

Gospodarka cyrkularna to model, w którym surowce są używane wielokrotnie, minimalizując odpady. Produkty produkuje się z myślą o łatwym odzyskiwaniu, recyklingu i ponownym wykorzystaniu. Sprzyja to zrównoważonemu rozwojowi i redukcji wpływu na środowisko. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu „użyj i wyrzuć”, gospodarka o obiegu zamkniętym stawia na efektywne wykorzystanie zasobów i ograniczenie generowania odpadów.

Dlaczego model gospodarki w obiegu zamkniętym jest ważny?

W Polsce rocznie powstaje 120 milionów ton odpadów, co skutkuje utratą znacznych ilości surowców, które potencjalnie mogłyby być ponownie wykorzystane. Dlatego istotne staje się wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym, choć obecnie funkcjonuje ona w kraju jeszcze niewielkim stopniu. Szacuje się, że wskaźnik cyrkularności w Polsce wynosi nieco ponad 10 procent.

Styl życia oparty na konsumpcji kształtuje się według schematu: wydobyć, wytworzyć, wziąć i wyrzucić. To prowadzi do malejącej ilości surowców i rosnącej ilości odpadów. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) przeciwdziała temu, gdzie dąży się do maksymalnego wykorzystania produktów, a odpady stają się cennym źródłem surowców do produkcji nowych rzeczy.

Gospodarka cyrkularna, czyli GOZ, to model zakładający długotrwałe użytkowanie produktów przez ich naprawę, współdzielenie, pożyczanie lub recykling. Taki sposób postępowania przedłuża cykl życia produktów, jednocześnie ograniczając ilość generowanych odpadów. Nawet jeśli dany przedmiot przestaje być użyteczny, jego pozostałe materiały i surowce są wykorzystywane do produkcji nowych artykułów.

Trzy razy R czyli podstawowe założenia gospodarki cyrkularnej

W gospodarce o obiegu zamkniętym obowiązuje hierarchia 3xR, stanowiąca kluczowy wyznacznik postępowania z zasobami. Trzy „R” to skrót angielskich terminów: redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi. To zasady porządkujące hierarchię działań w gospodarce cyrkularnej.

Priorytetem jest redukcja odpadów i efektywne wykorzystanie surowców. Następnie kładzie się nacisk na przedłużanie życia surowców poprzez ponowne wykorzystywanie i naprawę, zanim przystąpi się do recyklingu czy kompostowania. Ważne jest, aby świadomie wybierać metody, ponieważ każda z nich zużywa dodatkowe zasoby, takie jak energia. Alternatywy, takie jak odzysk energetyczny czy likwidacja, nie wpisują się w zasady gospodarki cyrkularnej, uznając je za marnowanie surowców.

Hierarchia 3xR pełni istotną rolę w ocenie planowanych rozwiązań, gdzie priorytetem są działania znajdujące się wyżej w hierarchii. Przykładowo, ponowne wykorzystanie opakowań jest preferowane wobec ich recyklingu, a jeszcze lepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z opakowania, eliminując tym samym konieczność wykorzystania zasobów na produkcję, zebranie i przetworzenie odpadów opakowaniowych. Warto zaznaczyć, że hierarchia 3xR jest zgodna z europejską hierarchią postępowania z odpadami.

Projektowanie produktów w duchu GOZ

Gospodarka cyrkularna zaczyna się już na etapie projektowania produktu. Uwzględnia się pełny cykl życia przedmiotu, z myślą o wielokrotnym wykorzystaniu, możliwości recyklingu i zminimalizowaniu wpływu na środowisko.

Projektowanie w kontekście GOZ uwzględnia pełny cykl życia produktu. Czyli od wydobycia surowców przez cały okres użytkowania, aż do końcowego etapu – utylizacji lub recyklingu.

W praktyce oznacza to, że producenci starają się stworzyć produkty, które są trwałe, łatwe do naprawy, modyfikacji, a także poddawane odzyskowi surowców w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Wspomniane cechy pozwalają na przedłużenie okresu użytkowania produktu, co z kolei ogranicza ilość odpadów generowanych przez społeczeństwo.

Gospodarka cyrkularna kładzie duży nacisk na kreatywne podejście do projektowania, zachęcając do innowacyjnych rozwiązań. Na przykład do projektowania produktów modułowych, które pozwalają na łatwą wymianę uszkodzonych elementów bez konieczności wymiany całego produktu. Dodatkowo, producenci wdrażają strategie, które ułatwiają śledzenie składników produktu oraz umożliwiają ich ponowne wykorzystanie w kolejnych cyklach produkcyjnych.

W efekcie, projektowanie zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej przyczynia się nie tylko do minimalizacji generowanych odpadów, ale także do optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Gospodarka cyrkularna – przykłady

Oto kilka przykładów działań w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym:

 1. Recykling materiałów:
  • Przetwarzanie plastików, szkła, papieru i metali w celu ponownego wykorzystania surowców do produkcji nowych produktów.
 2. Projektowanie produktów z myślą o ponownym użyciu:
  • Tworzenie produktów, które są łatwe do rozłożenia na części, naprawy i ponownego wykorzystania, redukując generowanie odpadów.
 3. Gospodarka udostępnianiem:
  • Dzielenie się zasobami, takimi jak narzędzia, sprzęt czy pojazdy, co minimalizuje potrzebę posiadania własnych produktów i redukuje ilość nieużywanych rzeczy.
 4. Ekonomiczne modele oparte na usługach:
  • Przejście od modelu posiadania do korzystania, na przykład wynajmowanie sprzętu lub płatne korzystanie z usług zamiast zakupu produktów.
 5. Rozwój produktów modułowych:
  • Tworzenie produktów, które składają się z wymiennych modułów, umożliwiających łatwą naprawę lub modernizację bez konieczności wymiany całości.
 6. Zastosowanie technologii cyfrowych:
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii do monitorowania i zarządzania zasobami, minimalizując marnotrawienie i nadmierną produkcję.
 7. Odpowiedzialne podejście do pakowania:
  • Stosowanie inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych, a także promowanie rezygnacji z nadmiernego pakowania.
 8. Projekty społecznościowe:
  • Lokalne inicjatywy skupiające społeczność wokół idei wymiany, naprawy i ponownego wykorzystania, promujące zrównoważone podejście do konsumpcji.
 9. Naprawianie zamiast kupowanie nowych rzeczy:

Te przykłady ilustrują różnorodność działań w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, które mają na celu stworzenie bardziej zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarczego.

Gospodarka cyrkularna w przemyśle odzieżowym

Ekonomia cyrkularna w przemyśle odzieżowym obejmuje różnorodne innowacyjne strategie mające na celu minimalizację wpływu tego sektora na środowisko. Jednym z kluczowych aspektów jest stosowanie recyklingu materiałów, co umożliwia ponowne wykorzystanie włókien tekstylnych do produkcji nowych ubrań. Dodatkowo, branża ta stawia na zrównoważone materiały, w tym te pochodzące z recyklingu lub surowce organiczne, ograniczając w ten sposób użycie surowców naturalnych.

W kontekście projektowania z myślą o cyrkularności, firmy odzieżowe kreują ubrania, które są łatwe do rozłożenia na składniki, ułatwiając tym samym proces recyklingu, naprawy lub ponownego wykorzystania poszczególnych elementów. Przejście od tradycyjnego modelu sprzedaży ubrań do oferowania ich jako usługi sprzyja długotrwałemu użytkowaniu, zamiast jednorazowemu zakupowi.

Dodatkową strategią jest rozwijanie gospodarki udostępnianiem w odzieży, czyli wprowadzanie usług wypożyczania ubrań, co zmniejsza presję na produkcję nowych ubrań i zmniejsza ilość nieużywanych rzeczy w szafach konsumentów. Programy zbierania i recyklingu odzieży są również istotnym elementem ekonomii cyrkularnej w tym sektorze, zachęcając do zwrotu używanej odzieży i przekształcania jej w nowe produkty lub surowce.

Innowacyjne technologie, takie jak druk 3D czy sztuczna inteligencja, również odgrywają rolę w optymalizacji procesów produkcyjnych, co przyczynia się do minimalizacji odpadów. W tym kontekście edukacja konsumentów na temat wpływu branży odzieżowej na środowisko oraz promowanie świadomego wyboru produktów i długotrwałego ich użytkowania odgrywają istotną rolę w dążeniu do bardziej zrównoważonej i etycznej branży odzieżowej.

Scroll to Top